Καλείστε την 30η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2024 και ώρα 10.00π.μ.  στην 13η τακτική  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 και συμπλήρωση της αριθμ. 54/2024 απόφασης της Δημοτικής επιτροπής.
 2. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2024 (Α΄Τριμήνου).
 3. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 3/μηνης διάρκειας για ανάγκες πυροπροστασίας – πυρασφάλειας.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ-ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ.:6/2019).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου της Πράξης «ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL)» με κωδικό ΟΠΣ 5221684 ΣΤΟ «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2021-2025».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ: ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ», προϋπολογισμού δαπάνης 114.000,00€ με Φ.Π.Α.
 7. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2024.
 8. Τροποποίηση της αριθμ. 33/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία επικαιροποίηθηκε η αριθμ. 157/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», το οποίο εντάχθηκε στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με την πρόσθεση του όρου 8 περί Τόκων Υπερημερίας.
 9. Άσκηση προσφυγής ενώπιον της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μελών των κάτωθι επιτροπών: εκτίμησης αξίας εκποίησης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ακινήτων που αγοράζει ο Δήμος (άρθρο 191 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας εκμισθωμένων δημοτικών ακινήτων (άρθρο 192 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ανταλλαγής ακινήτων του Δήμου με άλλα (άρθρο 190 του Ν. 3463/06), εκτίμησης αξίας ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος (άρθρο 194 του Ν. 3463/06).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μεταφοράς υπολοίπων λογαριασμών των Νομικών Προσώπων που καταργήθηκαν.
 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού και του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ