Καλείστε  σήμερα 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 14.30 π.μ. στην 12η έκτακτη  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη), στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 73 & 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

Η ως άνω συνεδρίαση συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση  και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών α) για τον εορτασμό του Ισχόμαχου β)για τον εορτασμό της συνθήκης Ταμασίου και γ) για τον εορτασμό της Ανάστασης  .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΣΗΣ