Καλείσθε στην 2η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής (11η ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου) του άρθρου 7 του ν. 5056/2023, η οποία θα διεξαχθεί διά ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων την 23η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ.

 

    Παρακαλούμε όπως καταθέσετε εγγράφως στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου μέχρι την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024  και ώρα 11.00 π.μ. τα θέματα που επιθυμείτε να θέσετε και τα οποία αφορούν στο έργο της δημοτικής αρχής.

 

Σας γνωρίζουμε ότι:

Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα (1) θέμα (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν. 5056/23).

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από δέκα (10) θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη  (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία (3) θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας (άρθρο 67Α παρ.2 ν.3852/10 όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Επιπλέον των ανωτέρω δέκα (10) θεμάτων, έως δύο (2) θέματα μπορούν να συζητούνται εφόσον τα έχουν θέσει οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων. Αν έχουν υποβληθεί πάνω από δύο (2)  θέματα από τους προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, τότε διενεργείται κλήρωση (άρθρο 67Α παρ. 2 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 7 του ν.5056/23).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ