Την 9η Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 10η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού στο όνομα του Δήμου Σοφάδων στην Tράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 8/2024 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

3. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9/2024 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών, εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση  και πληρωμή των λογαριασμών έργων (Π.Δ.Ε.) στη Τράπεζα της Ελλάδος.του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στη Τράπεζα της Ελλάδος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 05/2021) προϋπολογισμού 45.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ « (Α.Μ. 03/2020) προϋπολογισμού 29.912,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» (Α.Μ. 06/2019) προϋπολογισμού 150.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» (Α.Μ. 07/2017) προϋπολογισμού 394.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εις βάρος του αναδόχου του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Κ. Σοφάδων» (Α.Μ. 4/2018).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 05/2019) προϋπολογισμού 580.000,00 €.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Φαλούτσος Βασίλειος.

10. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.020,00 € για ην κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (1η δόση έτους 2024).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιαντώνης Χρήστος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ίδρυσης νέου κοιμητηρίου στην Κοινότητα Καρποχωρίου του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Αγγελόπουλος Βασίλειος.

12. Περί εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σοφάδων Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δημοτική Μουσική Σχολή του Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2024-2025.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

14. Ένταξη του Δήμου Σοφάδων στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

15. Ορισμός Πολιτικού Υπεύθυνου, Συντονιστή και Συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων για το Πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ και την εκπλήρωση των κριτηρίων των μελών των Εθνικών Δικτύων, όπως απορρέουν εκ της συμμετοχής μας στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων –του Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

16. Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γαστρονομίας στα Λουτρά Σμοκόβου στις 28 έως 30 Ιουνίου 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

17. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1β, 12 και 25 του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βράκας Κων/νος.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος) και 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βράκας Κων/νος.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βράκας Κων/νος.

21. Συγκρότηση επιτροπής για το Καρναβάλι.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγχώνευσης ή μη της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ. στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου των ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. ΟΤΑ στο Δήμο Σοφάδων για χρήση ως έδρα του δικτύου πόλεων με ΛΙΜΝΕΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ