Καλείστε όπως την 31η Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 24η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 1. Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού της οικονομικής Επιτροπής και προέγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2021 (ισολογισμός, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως).
 2. Λήψη απόφασης για υλοποίηση της δράσης και αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» και Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανανέωση παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΔΗΜΟΥ -ΔΥΠΑ για τη λειτουργία γραφείου Ανταποκριτή  ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για το Δήμο Σοφάδων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σοφάδων, για την πράξη: « Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων».
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σοφάδων, για την πράξη: « Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων».
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σοφάδων στην εκπόνηση των μελετών: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων τκ Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων & μελέτη βιολογικού καθαρισμού τκ Ματαράγκας Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς & διάθεσης λυμάτων».
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σοφάδων & Δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου για τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σοφάδων στην εκπόνηση των μελετών: «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων τκ Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων & μελέτη βιολογικού καθαρισμού τκ Καρποχωρίου Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς & διάθεσης λυμάτων».
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Κ ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ. 4/2018) προϋπολογισμού.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ ΙΙ», (Α.Μ. 2/2019) προϋπολογισμού.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ», (Α.Μ. 4/2021) προϋπολογισμού 350.000,00€11
 11. Έγκριση της αριθμ.41/2022 που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΟΙΕΔΣ, για το οικονομικό έτος 2022
 12. Έγκριση της αριθμ.40/2022 απόφασης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά στην 1η Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
 13. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2021(Δ΄ Τριμήνου).
 14. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Α΄ Τριμήνου)
 15. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Β΄ Τριμήνου).
 16. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Γ΄ Τριμήνου).
 17. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.