Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 24η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Τροποποίηση της αριθ.5/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμο Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
  2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 6/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 10-6263.03.
  3. Τροποποίηση της αριθ. 42/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.
  4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ.43/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 30-6233.00.
  5. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  6. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 16η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  8. Συμπλήρωση της αριθ.194/2015 απόφαση της Ο.Ε, που αφορά των καθορισμό αξίας ακινήτων για την επιβολή ΤΑΠ και επανακαθορισμός των ήδη λειτουργούντων.
  9. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2017 (Γ’ Τριμήνου).
  10. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ