Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 27η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 προσέλθετε για την 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίηση της αριθμ. 34/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ψήφιση πίστωσης για οφειλές δανείων ΔΕΥΑΣ.
3. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.
4. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
5. Ψήφιση πίστωσης 300,00 € για ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
6. Ψήφιση πίστωσης 180,00 € για ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
7. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ.
8. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΡΝΗΣ.
9. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ.
10. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ.
11. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ.
12. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΑΡΝΗΣ.
13. Ψήφιση πίστωσης 7.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ.
14. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ.
15. Ψήφιση πίστωσης 6.700,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ.
16. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ.
17. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ.
18. Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΡΝΗΣ.
19. Ψήφιση πίστωσης 3.350,00 € για ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.
20. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του, έτους 2016″ προϋπολογισμού 42.602,68 € με το ΦΠΑ και έγκριση διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τις ομάδες για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ