Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 23η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 24η  συνεδρίαση  Έκτακτη της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σύμφωνα με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος.

 

 

 Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017,προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της πρ.7 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ.(εφόσον απαιτείται) οικ. έτους 2017. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

  ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ