Την 16η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 7η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, που θέτει ο Ν. 4623/2019, για τον ορισμό μέλους Δ.Σ. στη Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων, ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Σοφάδων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

3.  Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στο Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στην Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

6. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Δ.Ε.Π.ΑΝ.).

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

7. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 (Δ’ Τριμήνου) του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

8. Τροποποίηση της αριθμ. 17/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συμπληρωματικός ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκροτήσεως επιτροπής για την απόσυρση δημοτικών οχημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος.

 

10. Περί εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Ανάβρας Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλειφτήρα Σοφία.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Συλλόγου Γυναικών Λουτρού.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ