Την 25η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2024, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, για την υπόδειξη εκπροσώπου του (με τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι.), ως μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

5. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Αγγελόπουλος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Σοφάδων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Π.Α.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. και στο Εποπτικό Συμβούλιο.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κλιάρης Δημήτριος.

7. Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 ως δεκτικών προπληρωμής για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

8. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης «ΛΟΥΤΡΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε ΟΤΑ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, καθώς και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιαντώνης Χρήστος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ