Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 9η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής, που θα γίνει την 27-12-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 πμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 11/2023 (ΑΔΑ: ΩΧ33Ω1Μ-ΦΧ7) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σοφάδων και λήψη νέας απόφασης περί έγκρισης ή μη της πρότασης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Γ.Π.Σ. ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΟΦΑΔΩΝ- ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ