Την 12η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23 ,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση της αριθμ. 69/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ) του Δ.Ο.Π.Α.Π.Σ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

2. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσαντώνης Χρήστος.

3. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2024.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσουκνίδας Ευάγγελος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή – ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και συγκρότηση επιτροπής ελέγχου στο Δήμο Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ