Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 28η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 19-12-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

  1. Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων, έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.138/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ,

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, διότι η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Σοφάδων εκδόθηκε τη Παρασκευή 15-12-2023 μετά τις εργάσιμες ώρες με παρατηρήσεις οπότε θα πρέπει να προβούμε στην λήψη απόφασής καθώς το χρονικό περιθώριο είναι πολύ περιορισμένο. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ