Την 6η  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και  ώρα  9:00 π.μ.  καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο στην 7η Τακτική Συνεδρίαση  του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 7ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

  1. Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος έτους 2024 του Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ