Παρακαλούμε όπως την 23η  Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11.00 πμ προσέλθετε για την 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2023, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

  1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου Εγγειοβελτιωτικά Έργα Σμοκόβου

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως σύμφωνα με το αρθμ. Πρωτ 425389/26-10-2023 έγγραφο της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Θεσσαλίας θα  πρέπει να αποστείλουμε το σχετικό έγγραφο Δ11 έως 24-11-2023

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ