Την 23η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 22η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Έγκριση της αριθμ. 64/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2023 (Γ΄τρίμηνο) του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων.

Εισηγητής: : Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

3. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός της αποζημίωσης τους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΕΔΡΟΥ» (Α.Μ. 21/2011).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου : «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ  & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ» (Α.Μ. 07/2018).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΤΑΜΑΣΙΟΥ», με Α.Μ. 1/2020.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ΄ αρίθμ. 1614/2023,1615/2023,1616/2023,1626/2023,1642/2023 & 1672/2023 αποφάσεων Δημάρχου ανάθεσης για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τη θεομηνία.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

9. Γνωμοδότηση επί της εισήγησης κατάργησης σχολικών μονάδων Δήμου Σοφάδων για το σχολικό έτος 2024-2025 της Δ/νσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ