Την 31η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  της υπ’ αριθ. 1458/2023 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου :  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (DANIEL)» (Α.Μ. 11/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσινόπουλος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης  του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής   του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ & Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ», με Α.Μ. 3/2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσινόπουλος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης  του 1ου  Α.Π.Ε. του έργου:  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ». (Α.Μ. 8/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσινόπουλος.

4. Έγκριση της αριθμ. 21/2023 απόφασης της ΔΗΚΟΙΕΔΣ που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης  2022 (απολογισμός , ισολογισμός – χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης, προσάρτημα κατάσταση αποτελεσμάτων 2022 κατά λειτουργία και κατάσταση αποτελεσμάτων 2022 κατά είδος) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σοφάδων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΟΙΕΔΣ Καφάση Θωμαή.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της συμμετοχής του δήμου στην υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR –Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

6. Έγκριση δωρεάς πάγιου εξοπλισμού (2 πλήρη συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

7. Τροποποίηση της αρ. 31/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Σοφάδων στα σχολικά συμβούλια.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.

8. Έγκριση 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου υλοτομίας των δασικών συστάδων 9α και 13β του  διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης του χρόνου υλοτομίας των δασικών συστάδων  6 ε, 6β και 9δ του  διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΦΑΣΗ – ΔΕΔΙΛΙΑΡΗ ΘΩΜΑΗ