Καλείστε όπως την 31η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 23η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ 6000402 στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» συνολικού ποσού χρηματοδότησης 529.959,14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, αποδοχής των όρων της ένταξης, αποδοχής ποσού και αναμόρφωσης πρ/σμού οικ. Έτους 2023.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με την εξειδίκευση πίστωση για λοιπό εξοπλισμό.