Καλείστε όπως την 17η  Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 22η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού III του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€ με ΦΠΑ.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του Πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ/Χ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με ΦΠΑ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού προσφορών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», που αποκλίνουν από το μέσο όρο και κλήση των οικονομικών φορέων για εξηγήσεις.
  4. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2023 Γ΄Τριμήνου).
  5. Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής και προέγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 (ισολογισμός, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, προσάρτημα).
  6. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Σοφάδων.
  7. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου : «Μείωσης ισχύος από ΜΤ σε 250KVA της παροχής με αριθ. 41606707-01 στη διεύθυνση 1ο ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ».
  8. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για την οργάνωση εκδηλώσεων.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ