Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 20η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 22-09-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

 

 

    Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι αφορά την 13η αναμόρφωση σχετικά με την μισθοδοσία του προσωπικού καθώς και δαπάνες που προέκυψαν κατά την διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων DANIEL  την 5-8/9/2023.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ