Την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 16η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1. Έγκριση 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και 5ης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ» (Α.Μ 4/2023).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσινόπουλος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί  έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ » (Α.Μ 7/2017).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσινόπουλος

4. Έγκριση της αριθμ. 56/2023 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων» (ΔΟΠΑΠΣ).

Εισηγητής: : Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

5. Έγκριση της αριθμ. 47/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικ. έτους 2023 (Β΄τρίμηνο) του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων.

Εισηγητής: : Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

6. Έγκριση της αριθμ. 57/2023 απόφασης του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΠΣ οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: : Πρόεδρος ΔΟΠΑΠ Σοφάδων Κουτσομηλιάς Ιωάννης

7. Αποδοχή και κατανομή ποσού 64.020,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (3η δόση έτους 2023).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Παππάς Αθανάσιος.