Καλείστε την 12-10-2022, ημέρα Τετάρτη σε Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το Ν.4954/22 (Άρθρο 78 του ν.4954/2022 – ΦΕΚ 136/9-7-2022 τ.Α΄  με  θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 

Η δήλωση της παρουσίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως και η σύμφωνη ή μη γνώμη τους επί των θέματών θα πρέπει να παρασχεθεί την 12-10-2022, ήτοι 10.00΄και ώρα λήξης αυτής 12.00΄ με ηλεκτρονικό μήνυμα στο Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptsipra@sofades.gr.

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.