Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την   20η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 προσέλθετε για την 23η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

 

 

  1. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (Ν.4412/16) γι το έτος 2017.
  2. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, παροχής υπηρεσίας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών για το έτος 2017, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.
  3. Ψήφιση πίστωσης 400,00€ για τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.
  4. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου στην Τ.Κ. Πασχαλίτσας.
  5. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αποθήκης του Δήμου στην Τ.Κ. Κέδρου.
  6. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης αίτησης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας προς απόδοση ακινήτων από ρυμοτομική απαλλοτρίωση κατά Ρίζου Πολυχρόνη του Μιχαήλ και κληρονόμοι Ρίζου Δημητρίου (Ρίζου Στέλλα του Δημητρίου, Ρίζος Μιχάλης του Δημητρίου).
  8. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού της Προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2017” , και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.
  9. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΔΡΟΥ» , προϋπολογισμού δαπάνης 4.800,00 €.
  10. Ψήφιση πίστωσης 27,60€ για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ