Παρακαλούμε όπως την 16η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 23η   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 2.279,88 € για την πληρωμή του έργου “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΔ ΓΕΦΥΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ)”.
  2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 723,28 € για την πληρωμή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΑΤΑ)”.
  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 339.025,92 € για την πληρωμή του έργου “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ”.
  4. Αποδοχή αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/2014.
  5. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
  6. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 Δήμου Σοφάδων.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου (Πώποτας Τηλέμαχος), κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στις 12-1-2015.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του Δημάρχου υπογραφής πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού με τους Φιλίππου Θωμά του Στεφάνου και Φιλίππου Ελένης του Θωμά προς επικύρωση του από το αρμόδιο Δικαστήριο.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ