Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 30η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 23η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2016.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

2. Έγκριση της αριθμ. 180/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά τη διαμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθμ.163/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Τουλιάς Παναγιώτης.

3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

4. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σοφάδων για το οικονομικό έτος 2015.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

5. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

6. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΒΑΪΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596940 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΪΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΑ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596962 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ΛΟΥΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596425 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης..

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΡΑΜΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΓΚΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597724 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΓΚΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΗΜΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΕΚΙΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41595030 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΒΑΪΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ και ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596961 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα της  ΤΣΙΑΔΗΜΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΤΡΥΓΩΝΑΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592992 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΑΤΡΑΝΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως του ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41596898 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά του.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593276 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομά της.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΒΗΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΖΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,ΣΠΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΚΑΠΤΣΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593146 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41597065 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΑΡΜΑΝΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΘΩΜΑ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΩΜΑ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593093 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΘΩΜΑ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΑΧΙΛΛΕΥΣ και ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592990 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΖΑΧΟΥ ΘΩΜΑ  του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑ ΗΛΙΑ του ΒΑΪΟΥ και ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41592991 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΒΥΤΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του ΙΩΑΝΝΗ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

21. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α.Μ. 23/12).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

22. Έγκριση 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ (Α.Μ. 23/11).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

23. Ανάκληση της αριθμ. 188/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ