ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

TMHMA ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση    :   Κιερίου 49

Τ. Κ.              :   43 300-Σοφάδες

Πληροφορίες :   Τσίπρα Παρασκευή

Τηλ.           :   2443 3 53215

Fax               :   2443 3 53263

Ε-mail          :   ptsipra@sofades.gr

URL : www.sofades.gr

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 10η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 23η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 1. Τροποποίηση της αριθ. 2/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00, 30-6011.00, 10-6051.00, 70-6021.00 και 10-6021.00.
 2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 3/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τους Κ.Α. 35-6162.00, 30-6011.00, 10-6051.00, 70-6021.00 και 10-6021.00.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 14/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 20-8122.01.
 4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 15/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α.20-8122.01.
 5. Τροποποίηση της αριθ. 58/2017 απόφασης της Ο.Ε, που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 30-6051.00.
 6. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αριθ. 59/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τη ψήφιση πίστωσης ως προς τον Κ.Α. 30-6051.00.
 7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 15ηαναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων ή μη για την αγωγή (καταβολής εργολαβικού ανταλλάγματος) ενώπιον του τριμελούς Διοικητικού εφετείου Λάρισας.
 9. Ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017.
 10. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου : “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑΣ, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 11. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 28ης     ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 12. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ”, προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ.
 13. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Κ.Χ. Τ.Κ. ΚΥΨΕΛΗΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 6.000,00€ με ΦΠΑ.
 14. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΑΣ “, προϋπολογισμού δαπάνης 5.000,00€ με ΦΠΑ.
 15. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.200,00€ με ΦΠΑ.
 16. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΤΙΜΕΝΗΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00€ με ΦΠΑ.
 17. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου:” KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 7.250,00€ με ΦΠΑ.
 18. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΑΡΝΗΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00€ με ΦΠΑ.
 19. Περί εγκρίσεως του πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΙΔΑΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € με ΦΠΑ.
 20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων    οικονομικού έτους 2017.
 21. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΣΚΡΕΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΦΑΛΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ