Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 18η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 03-08-2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης που θα βαρύνει τον ΚΑ  00-6731.03 με τίτλο «Προαιρετική (έκτακτη) επιχορήγηση στον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού – Αθλητισμού & περιβάλλοντος  Σοφάδων».

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως προκειμένου να εγκριθεί η έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ από το Δήμο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την περίοδο του Αυγούστου. Οι ανωτέρω εκδηλώσεις προγραμματίζονται και διοργανώνονται από την Περιφέρεια με τη συμμετοχή του Ν.Π. ΔΟΠΑΠΣ. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί η δαπάνη των εκδηλώσεων αυτών έγκαιρα από το Ν.Π. Καθίσταται επομένως επιτακτική η έκτακτη σύγκλιση της Ο.Ε. προκειμένου να επιχορηγηθεί το Ν.Π. και να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις του Αυγούστου δεδομένου ότι απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα  για την προετοιμασία και ολοκλήρωσή τους.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ