Καλείστε όπως την 27η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 12.00 μεσημβρινή για την 14η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

  1. Ανάκληση της αριθμ. 54/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σοφάδων περί έγκρισης της δασοτεχνικής μελέτης (προϊόν δωρεάς) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» .
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της δασοτεχνικής μελέτης (προϊόν δωρεάς) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».
  4. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προς ένταξη για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, την 1η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28-02-2023 και την 2η  Τροποποίηση αυτής με αριθμό πρωτοκόλλου: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/47868/1196 – 02/05/2023 στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ