Καλείστε όπως την 26η  Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα για το έτος 2023 και ώρα 13.30 μεσημβρινή για την 13η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 07/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 60.000,00€ με ΦΠΑ.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 08/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε. ΑΡΝΗΣ» προϋπολογισμού 64.400,00€ με ΦΠΑ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 06/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΠΟΥΤΑ) Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 10/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ (ΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)» προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄ αρίθμ. 09/2023 μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προϋπολογισμού 210.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
  6. ‘Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για τον υπόλογο των ΧΕΠ προπληρωμής.
  7. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου του εντάλματος προπληρωμής για την υλοποίηση του έργου :”Χορήγησης νέας παροχής ισχύος 25 ΚVA με αριθμό 41605928-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης / χαμηλής τάσης του αντλιοστασίου-παρόχθιου στην διεύθυνση ΑΓ. Βησσαρίου”.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
  1. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προς ένταξη για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023, της 1η Τροποποίησης αυτής με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28-02-2023 και της 2η; και της 2ης Τροποποίησης αυτής με αριθμό πρωτοκόλλου: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/47868/1196/02-05-2023, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ