Καλείστε όπως την 23η  Μαΐου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 10η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος), 11β (μέρος) του διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 12, 1β, 25, 18 (μέρος), 19α (μέρος), του διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 9α του διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού με ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ”, προϋπολογισμού δαπάνης 257.000,00€ με ΦΠΑ.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Εργασίες συντήρησης πρασίνου κ.χ Δήμου Σοφάδων».
  6. Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού του διαγωνισμού της προμήθειας Προμήθεια καυσίμων έτους 2023 που διενεργήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ