Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 8η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 09-05-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της προμήθειας : «Προμήθεια καυσίμων έτους 2023».
  2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί α) Καθορισμού των όρων της πρόσκλησης για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για την επιλογή του αναδόχου της σύμβασης: «Προμήθεια καυσίμων έτους 2023», β) Καθορισμού των προσκαλούμενων οικονομικών φορέων και γ) Ορισμού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών».

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως καθώς ήρθε η σύμφωνη γνώμη για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, τα διαθέσιμα καύσιμα που έχουμε από την απ’ ευθείας ανάθεση είναι απειροελάχιστα και με τη διαδικασία αυτή ελαχιστοποιούμε το χρόνο των διαδικασιών για την διαπραγμάτευση η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.