Καλείστε όπως την 4η  Μαΐου, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 7η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Καθαρισμός κ.χ. από σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.
  2. Περί συνάψεως της σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών: Συντήρηση – καθαρισμός δασικών δρόμων.
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής διαγωνισμού, του πρακτικού διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης υπηρεσίας και αξιολόγησης προσφορών και του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Χ. ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της υπηρεσίας.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή της πρόθεσης της δωρεάς δασοτεχνικής μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ»
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της δασοτεχνικής μελέτης (προϊόν δωρεάς) με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ».
  6. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2023 (A’ Τριμήνου).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης υπαγωγής της πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» προς ένταξη για την υποβολή προτάσεων στην Πρόσκληση με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/10396/253/30-01-2023 και την 1η Τροποποίηση αυτής με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/21303/516/28-02-2023 στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης: «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ», του Άξονα: «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», της Δράσης: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» και κωδικό έργου: MIS (ΟΠΣ) 5190260, προκειμένου να ενταχθεί στο έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης χορήγησης εντολής και πληρεξουσιότητας στον έμμισθο Δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων Γκατζιώνη Κωνσταντίνου που αφορά την αγωγή των Θεοδώρου Γκουρμπή κλπ(+2).

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ