Καλείστε όπως την 11η  Απριλίου, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 6η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής απόφασης ένταξης του έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», στο πλαίσιο του Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.
  4. Αποδοχή δωρεάς ως προς τη σύνταξη υδρογεωλογικής έκθεσης για την αντικατάσταση της αρδευτικής γεώτρησης Υ212 Τ.Κ Σοφάδων του Δήμου Σοφάδων.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ-ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 8/2017).
  6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50 % ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
  7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί έγκρισης αναμόρφωσης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας.
  8. Ανάκληση της 236/2022 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την Παραλαβή και Έγκριση των αναθεωρημένων μελετών:1. «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου Σοφάδων», 2. «Βιολογικός καθαρισμός ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ , Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».
  9. Ανάκληση της 237/2022 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας για την Παραλαβή και Έγκριση των αναθεωρημένων μελετών:1. «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ Δήμου Σοφάδων», 2. «Βιολογικός καθαρισμός ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ, Δήμου Σοφάδων και αγωγού μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων».

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ