Την 11η Απριλίου 2023, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 6η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ & Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 9/2021).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΚ ΣΟΦΑΔΩΝ» (Α.Μ. 2/2020).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσινόπουλος Γεώργιος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής των μέτρων απαγόρευσης  βοσκής μετά την υλοτομία μέρους της δασικής συστάδας   του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Θραψιμίου για το διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

5. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

6. Περί έγκρισης ή μη υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Έγκριση της αριθμ. 14/2023 απόφασης της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. που αφορά στη 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ. Καφάση – Δεδηλιάρη Θωμαή.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων 1γ (μέρος), 2β (μέρος) και 11β (μέρος) του  διακατεχομένου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης των δασικών συστάδων  12, 1β, 25, 18 (μέρος) και 19α (μέρος) του  διακατεχομένου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 9α του  διακατεχομένου δάσους Βαθυλάκκου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της εκμετάλλευσης της δασικής συστάδας 10δ του  διακατεχομένου δάσους Αηδονοχωρίου στο διαχειριστικό έτος 2023.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

12. Περί έγκρισης αναμόρφωσης του πίνακα οικονομικής στοχοθεσίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

13. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50 % ή απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

14. Έγκριση του απολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2021, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

15. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2019, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

16. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2020, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

17. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2021, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

18. Έγκριση του ισολογισμού οικ. έτους 2022, του «Κληροδοτήματος Μιλτιάδη Λάμπρου του Νικολάου» της Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

19. Εκλογή (επιλογή) υδρονομέων άρδευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Σοφάδων το έτος 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κεφαλάς Παναγιώτης.

20. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. τρίμηνης διάρκειας για ανάγκες πυρασφάλειας – πυροπροστασίας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παππάς Αθανάσιος.

21. Περί παράτασης ή μη μίσθωσης αγροτικού ακινήτου Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής:Δήμαρχος.