Την 21η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 καλείστε να παρευρεθείτε στην 4η Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περι συμμετοχής στην υπό σύσταση Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΑΔΩΝ ΣΥΝ Π.Ε.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

2. Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 104/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

3. Έγκριση της αριθμ. 11/2023 απόφασης  του ΔΟΠΑΠ Σοφάδων που αφορά στην 2η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας καυσίμων έτους 2023.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

7. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠΣ.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

8. Ορισμός μηχανικού για τη σύνταξη φακέλου ταυτότητας ακινήτου για την ολοκλήρωση των Συμβολαίων Κληροδοσίας Αλεξίου της Τ.Κ. Ρεντίνας.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

9. Περί παράτασης ή μη μίσθωσης αγροτικού ακινήτου Τ.Κ. Ανάβρας.

Εισηγητής:Δήμαρχος.

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μη χρήση έτοιμης μελέτης που διαθέτει ο Δήμος για βιολογικό καθαρισμό Τ.Κ. Καρποχωρίου και ανάθεση νέας μελέτης στην εταιρία «ΠΙΝΔΟΣ» με κόστος 130.000,00 €.

Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Αγγελόπουλος Βασίλειος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ