Καλείστε όπως την 22η  Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη για το έτος 2023 και ώρα 10.00 πμ για την 4η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Περί εγκρίσεως διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: Εργασίες συντήρησης πρασίνου Κ.Χ. Δήμου Σοφάδων, εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ.01/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ-Κ/Χ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 02/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής υπ΄αριθμ.03/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ» , προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.
  5. Συζήτηση και λήψη περί έγκρισης και παραλαβής της υπ΄αριθμ. 04/2023 μελέτης και καθορισμού των όρων ανάθεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ», προϋπολογισμού 37.200,00€ με ΦΠΑ.
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για το έτος 2023.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και ορισμό χειριστή για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 257.000,00€ με ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 02/2022).
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους.
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για παροχή νομικής συνδρομής σε υπάλληλους του Δήμου Σοφάδων.

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ