Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο για την 3η (έκτακτη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την 17-03-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή με  μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

 

 

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών.

 

 

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση, το ανωτέρω θέμα είναι επείγον να συζητηθεί διότι έγκειται στο γεγονός ότι οι εκδηλώσεις για εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου είναι στις 25 Μαρτίου καθώς και 2ης Απριλίου στην ΤΚ Ανωγείου (στη μνήμη του αγωνιστή Σάλτα) και δεν υπάρχει εξειδίκευση των πιστώσεων του προϋπολογισμού για τις δαπάνες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν, έτσι ώστε να είμαστε σύννομοι στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι δεν επίκειται άλλη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΣΚΑΡΛΟΣ