Καλείστε όπως την 28η  Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 11.00 μεσημβρινή για την 2η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 και αναπροσαρμογή Ο.Π.Δ.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
  3. Υποβολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2022 (Δ Τριμήνου).
  4. Έγκριση της επείγουσας μετακίνησης του ΚΗΗ 6640 φορτηγό στην Λάρισα την 14/2/2023.
  5. Αποδοχή δωρεάς ως προς τη σύνταξη της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Δάσους Θραψιμίου περιόδου 2022-2031.
  6. Τροποποίηση της αριθμ.12/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  7. Τροποποίηση της αριθ.10/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  8. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας: Προμήθεια καυσίμων έτους 2023.