Καλείστε όπως την 11η Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2022 και ώρα 10.00 π.μ για την 22η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με την με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.23983(ΦΕΚ2137/Β /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 12η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης της διαδικασίας σύμβασης στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 92821 για τη επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 1:  «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ», προϋπολογισμού 1,400.000,00€ (Α.Μ:08/2018) με τίτλο, ««ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011475842 και επανάληψη αυτού.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ», (Α.Μ 5/2019) προϋπολογισμού 580.000,00€.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΤΑΜΑΣΙΟΥ» (Α.Μ. 1/2020) προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου    Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 5/2021).
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου   Α.Π.Ε. του έργου:  «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΡΕΝΤΙΝΑΣ» (Α.Μ. 3/2020).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου :”ΕΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”, (A.M. 01/2021).
  8. Έγκριση της αριθμ.51/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2021 του Δ.Ο.Π.Α.Π. Σοφάδων.
  9. Έγκριση της αριθμ.54/2022 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την έγκριση της 7η αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.