Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Την 23η  Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην κατεπείγουσα 22η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης σύμφωνα με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ζήσης Ευάγγελος.

 

 

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το αριθμ. 2613/206163 από 20-12-2016 έγγραφό της μας γνωστοποιεί ότι αναπέμπει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2017 , προκειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 να προχωρήσουμε εντός δεκαπέντε (15) ημερών στις απαιτούμενες ενέργειες αναμόρφωσης αυτού καθώς και του Ο.Π.Δ. (εφόσον απαιτείται ) οικ. έτους 2017.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ