Παρακαλούμε όπως την 3η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 προσέλθετε για την 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, έτους 2016 και εφεξής.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης, έτους 2016 και εφεξής.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους χρήσης πεζοδρομίων , πεζόδρομων ,πλατειών και οδών, έτους 2016 και εφεξής.
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του Ν. 2539/97), έτους 2016 και εφεξής.
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό βοσκήσιμων εκτάσεων και επιβολή δικαιώματος βοσκής, έτους 2016 και εφεξής.
6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαφήμισης, έτους 2016 και εφεξής.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους Νεκροταφείου, έτους 2016 και εφεξής.
8. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους διαμονής παρεπιδημούντων σε ξενοδοχειακές μονάδες, έτους 2016 και εφεξής.
9. Περί σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016.
10. Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 Δήμου Σοφάδων.
11. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015.
12. Ψήφιση πίστωσης 5.000,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.
13. Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ.
14. Ψήφιση πίστωσης 333,33 € για ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ.
15. Ψήφιση πίστωσης 1.760,00 € για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ.
16. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.”