Παρακαλούμε όπως την 2η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 22η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για μεταφορές εν γένει.
2. Ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000,00 € ως αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών κ.λ.
3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 72.000,00 € για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος κτιρίων.
4. Ψήφιση πίστωσης ποσού 13.000,00 € για έξοδα ύδρευσης προηγούμενων χρήσεων πρώην Δήμου Άρνης -Συνδ. Υδρ. Καρδίτσας.
5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.700,00 € για οφειλή Συνδ. Υδρ. Καρδίτσας.
6. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.245,00 € για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΔΕ Σόφαδων.
7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 830,00 € για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΔΕ Άρνης.
8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 380,00 € για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΔΕ Μενελαϊδας.
9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1845,00 € για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΔΕ Ταμασίου.
10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00 € για συντήρηση και επισκευή μεταφ. μέσων ΔΕ Σόφαδων.
11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 984,00 € για συντήρηση και επισκευή μεταφ. μέσων ΔΕ Μενελαϊδας.
12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 570,00 € για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΔΕ Σόφαδων.
13. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.275,00 € για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΔΕ Άρνης.
14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € για λοιπά τέλη κυκλοφορίας.
15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.895,58 € για ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ πενταμήνων προγράμ. προώθησης απασχόλησης.
16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 16.279,00 € για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ