Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλούμε όπως την 20η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 προσέλθετε για την 21η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ” προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00 €.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” ενδεικτικού προϋπολογισμού 402.917,53 €.
3. Περί υποβολής προς το Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαίας έκθεσης στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση εσόδων και εξόδων του Δήμου Σοφάδων έτους 2015 (Γ΄ Τριμήνου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ