Παρακαλούμε όπως την 28η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 προσέλθετε για την 21η ( ΕΚΤΑΚΤΗ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014.

Σημειώνεται ότι η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, για να ενταχθεί ο Δήμος Σοφάδων σε ρύθμιση οφειλών του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας η οποία λήγει στις 1-12-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ