Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Την 28η  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 21η Συνεδρίαση του Σώματος για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 18η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος

3. Επιστροφή ποσού 5.081,56€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

4. Αποδοχή και κατανομή ποσού 59.360,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σοφάδων (4η δόση έτους 2017).

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Αγγελόπουλος Βασίλειος.

5. Γνωμοδότηση για αναδάσωση 22.083,63 στρεμμάτων στη θέση «Λεπούχι».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλεξόπουλος Βασίλειος.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΑΤΕΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593162 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του ΠΛΑΚΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεων των ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΡΑ ΠΕΡΙΚΟΚΛΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, ΝΤΡΑΒΑΛΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΘΩΜΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και ΠΛΑΚΙΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΑΪΟΥ για μεταφορά της υπ’ αριθμ. 41593186 παροχής ΔΕΗ παρόχθιου αντλιοστασίου στο όνομα του  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Εκίζογλου Σπυρίδων.

8. Έγκριση της αρ. 116/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την ψήφιση  του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και την έγκριση πίνακα στοχοθεσίας εσόδων – εξόδων  οικ. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

9. Έγκριση της αριθμ. 123/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων που αφορά την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΠΣ Ευαγγελογιάννης Ταξιάρχης.

10. Έγκριση του αριθμ. 2/2017 πρακτικού της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Κοντοβάς Δημήτριος.

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κοπής δέντρου στην αυλή του 2ου Νηπιαγωγείου Σοφάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διενέργειας διαγωνισμού για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης ενός στρέμματος περίπου με χρήση ποιμνιοστασίου σε σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Θραψιμίου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Χούμου Βασιλείου, κατοίκου Βαθυλάκκου για την νομιμοποίηση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στην θέση «Αλωνάκι» του διακατεχόμενου δάσους Βαθυλάκκου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκρέτα Αικατερίνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ