Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 22η  Μαΐου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018.
  2. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  3. Τροποποίηση της αριθμ.18/2018 απόφαση της Ο.Ε., που αφορά το αίτημα πραγματοποίησης δαπάνης του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2018 ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
  4. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης της αρ. 19/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 25-7412.01.
  5. Ανάκληση εν μέρει της 95/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 10η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση στον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Σοφάδων της νομικής στήριξης αιρετού προσώπου του Δήμου, κατά την εκδίκαση ποινικής του υπόθεσης.
  8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 28ης Δεκεμβρίου 2017 για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια – εγκατάσταση φωτιστικών δωμάτων τύπου led & προμήθεια λαμπτήρων τύπου led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό” (Αρ. Διακήρυξης 24386/28-12-2017) με αριθμό συστήματος 51671.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

   ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ