Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Παρακαλούμε όπως την 12η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ προσέλθετε για την 20η  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, με  θέματα  ημερήσιας διάταξης :

  1. Τροποποίηση των αριθ. 25, & 78/2017 αποφάσεων της Ο.Ε, που αφορά τα αιτήματα πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017 ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
  2. Έγκριση αποδέσμευσης και τροποποίησης των αριθ. 26, & 79/2017 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ψήφιση πίστωση ως προς τον Κ.Α. 00-6073.00.
  3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών του προϋπολογισμού του Δήμου Σοφάδων οικονομικού έτους 2017.
  4. Ψήφιση πίστωσης δαπανών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 13η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  6. Συζήτηση και λήψη περί παράτασης του έργου : “Συμπλήρωση ΦΟΠ στην  Τ.Κ. Ανάβρας πλησίον της οικίας του Αλεξίου Λάμπρου”, λόγω μη ολοκλήρωσης του.
  7. Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 2 στρεμ. σε εκτός σχεδίου περιοχής, του οικισμού Ματαράγκας του Δήμου Σοφάδων.
  8. Περί εγκρίσεως του πρακτικού I του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ”, προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € με ΦΠΑ.

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ