Την 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σοφάδων με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΛΛΕΫ-ΣΑΤΑ.
2. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙ.
3. Ψήφιση πίστωσης 7.200,00 € για ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕ ΡΕΝΤΙΝΑΣ.
4. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ) ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ.
5. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00 € για ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ ΔΕ ΣΟΦΑΔΩΝ.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης της προμήθειας τροφίμων για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εγκρίσεως των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων διακήρυξης της προμήθειας ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για το Δήμο Σοφάδων και τους φορείς του έτους 2016.
8. Καθορισμός όρων διενέργειας δημόσιας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
9. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου: Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 41601913-01 στην πλατεία της Δυτικής Επέκτασης του Δήμου Σοφάδων, συνολικού ποσού 290,85 € με το ΦΠΑ.
10. Ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου εντάλματος προπληρωμής προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε για την υλοποίηση του έργου: Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 41601915-01 στην πλατεία της Δυτικής Επέκτασης του Δήμου Σοφάδων, συνολικού ποσού 290,85 € με το ΦΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΑΡΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ