Την 23η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄ καλείστε να παρευρεθείτε στην 20η Συνεδρίαση (Ειδική) του Σώματος για το έτος 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 (απολογισμός, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης)
Εισηγητής: Δήμαρχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ