Καλείστε όπως την 17η  Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη για το έτος 2023 και ώρα 13.00 μεσημβρινή για την 1η τακτική  συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Παρακαλείστε, εάν δε δύνασθε να παραστείτε στη Συνεδρίαση, να ενημερώσετε εγκαίρως τον Πρόεδρο ή τη Γραμματέα, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.
 2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σοφάδων και της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για την αποκομιδή απορριμμάτων έτους 2023.
 3. Περί συνάψεως σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Εργασίες συντήρησης πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών Ενοτήτων.
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σύναψης και ανάθεσης των συμβάσεων για την εκτέλεση των υπηρεσιών: ”Συντήρηση δικτύων ηλεκτροφωτισμού”, Δήμου Σοφάδων.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης παράτασης της σύμβασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ (ΙΑΝΟΣ) & Δ.Ε ΡΕΝΤΙΝΑΣ», (Α.Μ. 09/21).
 6. Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σοφάδων για το οικ. έτος 2023.
 7. Έγκριση ακύρωσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2022.
 8. Απαλλαγή υπόλογών Πάγιας Προκαταβολής των Τ.Κ.
 9. Έγκριση πρακτικών της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων.
 10. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών για το έτος 2023.
 11. Συγκρότηση επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής προμήθειας καυσίμων για το έτος 2023.
 12. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών & παροχής υπηρεσίας και αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμού για το έτος 2023.
 13. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασία σύναψης δημοσίων Συμβάσεων για το έτος 2023 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 14. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2023.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών & αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2023.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί προγραμματισμού προσλήψεων ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας.